Faze projekta

ikona faze projekta
Faza 1
Faza 2
Faza 3
Faza 4
Faza 5
Faza 6

Faza 1

U prvoj fazi zadatak je dubinska analiza područja čiji je osnovni cilj prikupljanje podataka za odgovaranje na prva četiri cilja istraživanja. Kako bi se prikupili inicijalni podaci za bolje određenje područja, predviđeno je korištenje metode studije slučajeva. Osnovni razlog za korištenje metode studije slučajeva je definiranje ključnih aspekata područja interne komunikacije. Studija odabranih slučajeva podrazumijeva korištenje različitih metoda kako bi se detaljno analizirali odabrani slučajevi koji se odnose na temu odnosno problem istraživanja. Tip studije slučaja koji će biti korišten je situacijska analiza, a korišteni izvori podataka biti će intervjui, sistematska promatranja i analiza dokumentacije. U ovoj će se fazi projekta metoda studije slučajeva koristiti kako bi se bolje razumjela suština problema, razvile općenitije teorijske tvrdnje o pravilnostima u analiziranoj strukturi i procesu, i stvorila tipologija ili kategorije koje se odnose na mjerene.

Faza 2

U drugoj fazi projekta provest će se istraživanje zadovoljstva internom komunikacijom. U svakoj od uključenih organizacija u istraživanje biti će provedeno na slučajnom uzorku od najmanje 100 ispitanika. Istraživanje će biti provedeno korištenjem Upitnika zadovoljstva internom komunikacijom preuzetog od Tkalac Verčič, Pološki Vokić i Sinčić Ćorić. Nekoliko čestica upitnika biti će prilagođeno ovom specifičnom istraživanju (podaci o funkciji u organizaciji), dok će čestice koje mjere zadovoljstvo internom komunikacijom u potpunosti biti preuzete iz navedenog upitnika. Upitnik se logički može podijeliti na tri djela. Prvi dio čini pitanje o općenitom zadovoljstvu poslom. Odgovor je ponuđen na sedam-stupanjskoj ljestvici Likertovog tipa koja se kreće u rasponu od vrlo nezadovoljan do vrlo zadovoljan. Drugi dio upitnika čine 32 pitanja (također s odgovorima na sedam-stupanjskim ljestvicama Likertovog) podijeljena u osam skupina, a njihov je cilj izmjeriti razinu zadovoljstva internom komunikacijom. Treći dio odnosi se na pitanja o funkciji ispitanika unutar organizacije. Rezultati ove faze istraživanja poslužit će kao osnova za faktorizaciju dimenzija zadovoljstva internom komunikacijom. Faktorska analiza omogućit će izradu skraćene verzije upitnika koja će biti korištena u kasnijim fazama projekta.

Faza 3

Nakon provođenje prve i druge faze i prikupljanja odgovora na početna pitanja projekta, u trećoj fazi, prikupiti će se dodatni podaci kako bi se detaljnije odgovorilo na ciljeve projekta. Okvir uzorka treće (te kasnije četvrte) faze projekta biti će pedeset najvećih hrvatskih organizacija prema podacima Financijske agencije. U trećoj fazi ponovno će biti provedeni dubinski intervjui. Dubinski intervjui prve faze projekta ponuditi će odgovore na izviđajnu fazu istraživanja, dok će se u ovoj fazi intervjuima prikupiti podaci za uzročnu fazu istraživanja. U trećoj fazi istraživanja intervjui će biti strukturirani, odnosno za bilježenje odgovora ispitanika koristiti će se unaprijed definirani obrasci za prikupljanje podataka. Intervjui će biti provedeni s direktorima korporativnih komunikacija u onim organizacijama koje imaju navedenu funkciju, odnosno s najviše pozicioniranom osobom zaduženom za komunikaciju. Nakon provođenja dubinskih intervjua, iz istih će organizacije biti prikupljeni podaci u četvrtoj fazi istraživanja.

Faza 4

U četvrtoj fazi podaci će biti prikupljeni putem anketnog istraživanja. Iz svake od organizacija uključene u prethodnu fazu istraživanja biti će uključeno po deset ispitanika (prigodni uzorak). Ispitanici će odgovoriti na seriju pitanja postavljenih u anketnom upitniku. Varijable koje će biti provjerene uključivati će zadovoljstvo internom komunikacijom, angažiranost zaposlenika, percepciju marke poslodavca, percipiranu organizacijsku podršku, stupanj ispunjenosti psihološkog ugovora. Zadovoljstvo internom komunikacijom biti će izmjereno korištenjem skraćene verzije Upitnika o zadovoljstvu internom komunikacijom. Angažiranost zaposlenika biti će izmjerena UWES upitnikom (Utrecht Work Engagement Scale) preuzetog od Schaufeli, Salanova, González-Roma i Bakker. Percepcija marke poslodavca biti će izmjerena skraćenim oblikom Skale marke poslodavca preuzete od Berthon, Ewing i Hah. Percipirana organizacijska podrška biti će izmjerena skalom koju su razvili Eisenberger, Huntington, Hutchison i Sowa. Stupanj ispunjenosti psihološkog ugovora biti će izmjeren skalom za prekršaj psihološkog ugovora koju su razvili Robinson i Morrison.

Faza 5

Peta faza projekta biti će započeta paralelno s četvrtom fazom projekta i u okviru ove faze provest će se anketno istraživanje reputacije i marke poslodavca (eksterno). Istraživanje će biti provedeno razvojem mrežne istraživačke platforme. Cilj ove faze istraživanja biti će provjera reputacije i marke poslodavca svih organizacija uključenih u prethodnu fazu istraživanja. Ispitanici iz prethodne faze istraživanja ispuniti će upitnik kojim će se provjeravati reputacija i marka poslodavca (isključujući organizaciju u kojoj rade). Reputacija će biti izmjerena korištenjem reputacijskog koeficijenta koji su razvili Fombrun, Gardberg i Sever dok će marka poslodavca ponovno biti izmjerena skraćenim oblikom Skale marke poslodavca.

Faza 6

U konačnoj, šestoj, fazi projekta organizirat će se okrugli stol na temu uloge interne komunikacije u hrvatskim organizacijama kako bi se prikupila mišljenja u diskusiji sa stručnjacima i prezentirali rezultati projekta. Konačno, bit će organizirano zatvaranje projekta, odnosno prezentacija projekta i svih projektom dobivenih saznanja i utvrđenih zaključaka.